E l  t e u  r e g i s t r e  s`h a  f e t  c o r r e c t a m e n t
T u  r e g i s t r o  s e  h a  r e a l i z a d o  c o r r e c t a m e n t e 

Ens veiem el 19 d’octubre a les 17:30 h
¡Nos vemos el 19 de
octubre a las 17:30 h!

Per accedir a l’esdeveniment, fes clic al seguent botó
Para acceder al evento, haz clic en el siguiente botón.

També t’hem enviat un email de confirmació amb l’enllaç
También, te hemos enviado un email de confirmación con el enlace al evento. 

Accedeix des d'ací / Accede desde aquí